Prowadzone przez nas postępowania to w szczególności sprawy o:

Prawo nieruchomości

Prawo budowlane

Wspólnoty mieszkaniowe

Dekret warszawski

Ustawa nacjonalizacyjna PKWN

Prawo nieruchomości

Oferujemy szeroką gamę usług w zakresie prawa nieruchomości, w szczególności związaną z:

  1. ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości. wszelkimi aspektami obrotu nieruchomościami,
  2. postępowaniem w sprawie opłat adiacenckich,
  3. podziałem i scalaniem nieruchomości,
  4. postępowaniami o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
  5. uzyskiwaniem odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości,
  6. kwestionowaniem przez mieszkańców postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Prawo budowlane

Doradzamy i prowadzimy spory we wszelkich sprawach przed organami architektoniczno – budowlanymi, jak i organami nadzoru budowlanego, w tym przede wszystkim związanych z:

1) skompletowaniem dokumentów w celu zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
2) postępowaniami administracyjnymi toczącymi się na skutek złożenia przez organ sprzeciwu od zgłoszenia robót budowlanych lub odmowy udzielenia pozwolenia na budowę,
3) legalizacją samowoli budowlanej,
4) uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,
5) zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Wspólnota mieszkaniowa

Nasza oferta skierowana jest także do wspólnot mieszkaniowych. Proponujemy współpracę na płaszczyźnie:

1) kompleksowej obsługi zarządów wspólnot lub ich administratorów,
2) dochodzenia należności wspólnot, w szczególności przysługujących od właścicieli lokali z tytułu opłat eksploatacyjnych, utrzymania nieruchomości wspólnej i opłat na fundusz remontowy,
3) doradztwa inwestycyjnego,
4) doradztwa kredytowego.

Sprawy dotyczące tzw. gruntów warszawskich

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną w sprawach roszczeń byłych właścicieli tzw. gruntów warszawskich i ich następców prawnych, którzy utracili je na mocy tzw. „Dekretu Bieruta” (Dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na terenie m.st. Warszawy).