Świadczymy usługi prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego

Reprezentujemy naszych klientów w procesach sądowych, jak i uczestniczymy w negocjacjach poza procesowych.

​Oferujemy usługi polegające na przygotowywaniu projektów pism procesowych, pozwów, wniosków, zażaleń, sprzeciwów, apelacji, skarg kasacyjnych umów, regulaminów, statutów oraz sporządzaniu opinii prawnych.

Prawo cywilne adwokat warszawa

Prawo cywilne – Kancelaria Warszawa

Prawo cywilne to nadzwyczaj rozległa dziedzina obejmująca swoim zasięgiem wachlarz różnych aspektów stosunków cywilnoprawnych. Z tą gałęzią prawa mamy do czynienia praktycznie codziennie. Niemal wszystkie sfery naszego życia, i te prywatne, i rodzinne oraz społeczne są w dużej mierze regulowane prawem cywilnym. Wyznacza ono normy, którymi mamy się kierować. Należy pamiętać, iż niektóre z aspektów naszych działań, np. kupno chleba związane jest z oczywistymi skutkami w sferze prawa, natomiast inne, np. postępowanie spadkowe, wymaga już konsultacji z profesjonalistami.

Co zatem leży w kręgu zainteresowań prawa cywilnego? Głównie stykamy się z nim przy okazji zawierania różnego rodzaju umów oraz kontraktów. Prawo cywilne zajmuje się regulacją zasad zawierania umów, a także sposób ich wykonywania czy egzekwowania płynących z nich praw i obowiązków. Prawo cywilne wskazuje jak oraz kiedy kształtują się określone prawa stron umów. Mówi o tym, w jaki sposób dochodzić tych praw i jakie konsekwencje wynikają z ich nieprzestrzegania. Przedmiotem umów cywilnoprawnych są zwykle nieruchomości, ruchomości oraz różnego rodzaju usługi. Najczęściej wyróżnia się następujące umowy:

 • umowa sprzedaży
 • umowa zlecenia
 • umowa o dzieło
 • umowa o dostawę
 • umowa o świadczenie usług
 • umowa najmu
 • umowa komisu
 • umowa cesji
 • umowa leasingu
 • umowy ubezpieczenia (osobowe, majątkowe)
 • umowa pożyczki
 • umowa dzierżawy
 • umowa darowizny
 • umowa przewozu
 • umowa spedycji
 • umowa agencyjna
 • umowy nienazwane

Zakres usług w zakresie prawa cywilnego

Kancelaria adwokacka adwokata Mikołaja Snopczyńskiego i Radcy Prawnego Marii Snopczyńskiej w Warszawie może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w zakresie pomocy prawnej zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym z obszaru szeroko pojętego prawa cywilnego. W kręgu naszych zainteresowań leżą, m.in.:

 • sprawy spadkowe – nabycie oraz dział spadku, odpowiedzialność w związku z długami spadkowymi, poświadczenie dziedziczenia, uznanie za niegodnego dziedziczenia, sprawy z obszaru rozporządzeń testamentowych lub zachowku
 • prawo rzeczowe – ochrona własności, podział majątku lub zniesienie współwłasności, kwestie łączące się ze stanem prawnym nieruchomości
 • sprawy lokalowe i spółdzielcze – dotyczące podwyżki czynszów, niedostarczenia lokalu socjalnego, uchylenia uchwały spółdzielni mieszkaniowej, eksmisji, wypowiedzenia najmu, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu
 • prawo zobowiązań – opiniowanie projektów umów, dochodzenie roszczeń zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych
 • roszczenia odszkodowawcze – odszkodowanie ze względu na poniesione koszty leczenia bądź zniszczonego mienia albo pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci bliskiej osoby, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, renta
 • postępowanie egzekucyjne – skargi na czynności komornika, wnioski egzekucyjne, windykacja długów

Pomoc Kancelarii Adwokackiej Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego i Radcy Prawnego Marii Snopczyńskiej obejmuje kompleksowe działania w powyższych zakresach prawa cywilnego, ale również i w innych zagadnieniach.

  Prowadzenie spraw sądowych

  W praktyce wiąże się to z pomocą poprzez udzielanie porad prawnych, wydawanie ustnych i pisemnych opinii, pisanie wniosków, pozwów, apelacji. To także prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego przed Sądem albo na drodze polubownej. Uczestniczymy też w negocjacjach bądź mediacjach. Mogą Państwo liczyć na pełne wsparcie na każdym etapie postępowania, a w szczególności z zakresu:

  • ustalania bezskuteczności lub nieważności zawartych umów
  • wykonywania umów, a także odpowiedzialności za ich niewykonanie bądź nienależyte wykonanie
  • przejścia własności nieruchomości i rzeczy ruchomych
  • ustanowienia służebności gruntowych, osobistych, przesyły i drogi koniecznej
  • o zwrot korzyści w związku z uzyskaniem ich bez podstawy prawnej
  • odszkodowań z czynów niedozwolonych
  • ochrony dóbr osobistych
  • zniesienia współwłasności
  • skargi pauliańskiej
  • zasiedzenia nieruchomości

  Kancelaria Warszawa

  tel: 22 831 04 45
  fax: 22 887 04 41
  kom: + 48 600 944 227
  kom: + 48 603 062 616

  [email protected]