Kancelaria oferuje usługi w prowadzeniu postępowań w zakresie:

  • potwierdzania posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego,

  • uznania za obywatela polskiego,

  • nadania obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP,

  • wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,

  • uznanie za repatrianta,

  • zezwolenia na pobyt czasowy,

  • zezwolenia na pobyt stały,

  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego,

  • przedłużenie wizy.

Kancelaria oferuje usługi w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.